• บานหน้าต่าง 6 ฟัก ทึบ 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • บานหน้าต่าง 6 ฟักปีกนก 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • บานหน้าต่างสายฝน 2ตอน ไม้แดงมาเลย์ 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • บานหน้าต่างไม้แดงมาเลย์ 6 ช่อง กระจกตรง 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • บานหน้าต่างไม้แดงมาเลย์ 6 ช่อง กระจกปีกนก 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • บานหน้าต่างไม้แดงมาเลย์เกล็ดซ้อน 1ช่อง 40×40

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • บานหน้าต่างไม้แดงมาเลย์เกล็ดซ้อน 2ช่อง 40×40

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • วงกบหน้าต่างไม้แดงมาเลย์ 1 ช่อง 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • วงกบหน้าต่างไม้แดงมาเลย์ 2 ช่อง 60×100

    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน